Privacybeleid

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Stichting KANAL.
Contactgegevens:
Adres: Willebroekkaai 6 in 1000 Brussel.
E-mail:

Voor wie is ons privacybeleid bestemd?

Dit beleid is van toepassing voor al onze contractanten, bezoekers en geïnteresseerden voor de activiteiten van de Stichting KANAL.

Welke categorieën van persoonsgegevens kunnen we verwerken?

Algemene persoonsgegevens

 • Natuurlijke personen:

Naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, adres, telefoonnummer (vast/mobiel),
e-mailadres

 • Bedrijven:

Bedrijfsnaam, juridische vorm, adres, btw-nummer,

 • Contactpersoon:

Naam, voornaam, geslacht, taal, geboortedatum, adres, telefoonnummer (vast/mobiel), e-mailadres

Informatie over uw interesses of voorkeuren

De opgeslagen persoonsgegevens kunnen ook andere informatie bevatten zoals uw vrijetijdsbesteding en onderwerpen die u ons gecommuniceerd hebt in het kader van acties of enquêtes uitgevoerd door de Stichting KANAL.

Informatie over uw transacties

Als u zich tijdens uw aankopen geïdentificeerd hebt (bv. omdat u om een factuur vroeg of een reservatie plaatste), dan kunnen we de informatie over de transacties opslaan (bv. uw abonnementen, uw deelnames aan onze activiteiten, uw aankopen in onze winkel KANAL STORE, ...).

We kunnen eveneens de antwoorden of commentaren over de gekochte producten of diensten opslaan die we van u ontvangen in het kader van tevredenheidsenquêtes of marktstudies, of klachten die u ons stuurt.

Informatie met betrekking tot uw hoedanigheid als bezoeker, klant, exposant, sponsor, animator of andere

Gegevens met betrekking tot uw hoedanigheid en tot uw prestaties en/of aankopen.

Informatie over cookies en andere vergelijkbare technieken

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde gegevens opslaan op basis van de cookies die we gebruiken. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar ons cookiebeleid op http://kanal.brussels/fr/mentions-legales

We kunnen ook informatie over u opslaan die we door derden verkregen hebben

We kunnen informatie die we van externe partners verkregen hebben, gebruiken om u te contacteren met het oog op prospectie. Wanneer we u contacteren in het kader van een verkoopactie en u ons uw persoonsgegevens niet gecommuniceerd hebt, kan u altijd contact met ons opnemen om te weten te komen via welke externe partner we uw persoonsgegevens gekregen hebben.
Bovendien kunnen we de informatie afkomstig van derden ook gebruiken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen en bij te werken of om marketingprofielen op te stellen.

Waartoe gebruiken we uw persoonsgegevens en wat is de wettelijke basis van deze gegevensverwerking?

Met uw toestemming (wettelijke basis: artikel 6a van de privacyvoorschriften):

 • Wanneer u een vraag stelt op onze website;
 • Om u op de hoogte houden van onze activiteiten, producten en/of diensten;
 • Om u de nieuwsbrieven te sturen waarvoor u ingeschreven bent of om uw deelname aan onze activiteiten, verkoopacties of wedstrijden te beheren.

Elke gegeven toestemming zal op ieder moment ingetrokken kunnen worden door contact met ons op te nemen volgens de procedure uit de paragraaf ‘uitvoering van uw rechten’.

In het kader van de uitvoering van uw contract (wettelijke basis: artikel 6b van de privacyvoorschriften):

 • Om de evenementen of tentoonstellingen te beheren waaraan u deelneemt, hetzij als bezoeker, klant, exposant, sponsor of partner;
 • Om de veiligheid tijdens evenementen of tentoonstellingen te verzekeren;
 • Om uw bestelling, abonnement of reservatie op te volgen en te verwerken;
 • Om klachten en retouren op te volgen en te verwerken;
 • Voor het algemene klanten- en contractenbeheer, inclusief boekhouding, geschillenbeheer en juridische procedures, de inwinning of overdracht van schuldvorderingen en de algemene bescherming van onze rechten.

Wanneer er een gegrond belang bestaat in het kader van onze activiteiten. In dat geval zullen we altijd toezien op het respect van een evenwicht met uw privacy (wettelijke basis: artikel 6f van de privacyvoorschriften):

 • Om u te informeren over onze producten en diensten;
 • Om uw persoonsgegevens te centraliseren, combineren en aan te vullen met nuttige informatie afkomstig van externe partners;
 • Om studies, tests en analyses uit te voeren (inclusief klanten- of marktstudies) om onze producten, interne procedures en globale diensten te verbeteren;
 • Om statistische analyses of tendensen te maken voor het financiële beheer, marketing of reporting;
 • Om mogelijke fraude of misbruik te voorkomen en bestrijden.

Om de wettelijke verplichtingen waaraan we onderworpen zijn, na te komen (wettelijke basis: artikel 6c van de privacyvoorschriften):

We zijn ook onderworpen aan wettelijke verplichtingen die ons dwingen om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en deze aan de bevoegde diensten of autoriteiten over te dragen (bv. boekhouding of belastingdienst).

Kunnen uw persoonsgegevens overgedragen worden aan derden?

Uw persoonsgegevens kunnen aan onze toeleveranciers overgedragen worden in het kader van prestaties voor ons en alleen op onze instructies.

Kunnen uw persoonsgegevens overgedragen worden buiten de Europese Unie?

Als onderdeel van de nieuwsbrief waarop u zich abonneert, wordt de Amerikaanse Mailchimp-tool gebruikt. Er wordt daarom een ​​internationale overschrijving uitgevoerd. Voor meer informatie over Mailchimp en het respecteren van de Europese regelgeving: Mailchimp link

Hoelang houden we uw persoonsgegevens bij?

Uw persoonsgegevens worden maximum tien jaar na de vervaldatum van uw contract of na uw laatste interactie met ons bewaard. We zullen u onze nieuwsbrief blijven toesturen zolang als u uw toestemming daarvoor niet intrekt.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden op een vertrouwelijke manier verwerkt. We stellen alles in het werk om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van uw gegevens te garanderen.

Wat zijn uw rechten? Hoe kunt u ze uitoefenen?

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over de volgende rechten:

Recht op toegang

U beschikt over het recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Conform de wet kan u ons vragen:

 • 1) of uw persoonsgegevens opgenomen zijn in onze databank;
 • 2) wat de doelen van de gegevensverwerking zijn;
 • 3) welke categorieën van persoonsgegevens we verwerken;
 • 4) aan welke derde partijen of welke categorieën van derde partijen uw persoonsgegevens gecommuniceerd worden;
 • 5) hoelang we uw persoonsgegevens bijhouden;
 • 6) om uw rechten te bevestigen (zie hieronder);
 • 7) wat de bron van uw persoonsgegevens is (als u ze niet zelf gecommuniceerd hebt);
 • 8) of uw persoonsgegevens het voorwerp van een automatische verwerking zijn (automatische profilering), wat de gebruikte logica is en welke gevolgen hiermee verbonden zijn;
 • 9) of uw persoonsgegevens buiten de Economische Europese Gemeenschap overgedragen worden en welke veiligheidsmaatregelen er in dat geval genomen worden.

Recht op rechtzetting

U kan kosteloos uw foutieve persoonsgegevens laten rechtzetten en ook uw persoonsgegevens laten verwijderen die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of irrelevant zijn, of waarvan de verwerking, communicatie of opslag verboden is, of die bewaard werden na de toegestane periode.

Recht om uw toestemming in te trekken

Als de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, dan kan u deze op elk moment intrekken.

Recht op verzet

U hebt op elk moment en zonder verantwoording het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dit wil zeggen dat u ons kan vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken voor direct marketing (wanneer we u promotieaanbiedingen sturen), maar ook voor het aanmaken van marketingprofielen (om u reclame te sturen die we voor u interessant achten in functie van uw marketingprofiel).

U beschikt eveneens over het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van uw persoonlijke situatie, in alle gevallen waarin we uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gegrond belang (zie hierboven).

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons gecommuniceerd hebt in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat te ontvangen wanneer:

 • a) de verwerking op de toestemming of een contract berust;
 • b) de verwerking met behulp van geautomatiseerde methodes wordt uitgevoerd.

Onder dezelfde voorwaarden, hebt u ook het recht ons te vragen om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Vergeetrecht of recht op beperking van de gegevensverwerking

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. U beschikt eveneens over het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. In beide gevallen moeten de voorwaarden voorzien door de voorschriften worden vervuld.

Conform de voorschriften zal uw verzoek behandeld worden binnen de dertig dagen, die ingaan vanaf het moment dat we alle nodige elementen bezitten voor de verwerking van uw verzoek. Als uw verzoek ingewikkeld is, zal deze periode eventueel met twee maanden verlengd kunnen worden, maar daarover brengen we u op voorhand op de hoogte.

Als u gelooft dat uw persoonsgegevens niet conform de Europese regelgeving verwerkt worden, kan u kosteloos een klacht sturen naar de Gegevensbeschermingsautoriteit, in geval van moeilijkheden tijdens de uitvoering van bovengenoemde rechten of de niet-naleving voortvloeiend uit de reglementering, naar het adres .